Bu Blogda Ara

Mersin Belediyesi Genel Bilgi

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Belediye hizmetlerini Vakıflar ve Özel kişiler yürütürdü. Ceza işleri ve denetimler ise kadılar tarafından yapılıyordu. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte bu görev kadılardan alınarak, Belediye görevlerini gören "İhtisap Nazırları"na verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk belediye, 1854 yılında İstanbul'da "Şehremaneti" adı ile kurulmuştur. 1855 yılında yayımlanan bir nizamname ile, Belediye idari bir teşkilat halini almıştır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile birlikte Belediyeler tüm ülkede kurulmaya başlamıştır. 1867 yılında ise şehir ve kasabalarda Belediye teşkilatı fiilen kurulmuştur.

1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu, her şehir ve kasabada bir belediye idaresinin kurulmasını mecbur kılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde ilk önce 1924 yılında çıkartılan 417 sayılı kanunla, Ankara için özel bir sistem kabul edilmiş, bunu 3 Nisan 1930 gün ve 1580 sayılı Kanun izlemiştir. Fransız sistemine göre hazırlanan bu kanun halen yürürlükte olan Belediyeler Kanunu'dur. Ancak bugüne kadar birçok değişikliğe uğramıştır.

Hiç yorum yok: