Bu Blogda Ara

Mersin Turizm Faaliyetleri

Genel Olarak

Devletçe, Turizmin geliştirilmesi için birçok önemli görevler üstlenildiği, alt yapıların hemen tümüyle kamu tarafından yapıldığı, başta konaklama zincirleri olmak üzere birçok konularda kamu öncülük ettiği halde, son birkaç yıldır sağlanan gelişmelere rağmen ülke turizminin, dünya turizminden yeterli payı elde edebildiği söylenemez.

Sahip olduğu tarım, sanayi ve ticaret potansiyeli ile ülke ekonomisinde önemli bir yeri bulunan İçel, turizm alanında aynı gelişmeyi gösterememiştir.Halbuki bir yandan sahip olduğu tabiat ve iklim özellikleri bir yandan da kara, deniz ve hava bağlantıları bakımından İçel, yurdumuzun turizme en elverişli bölgelerinden birisi olup, özellikle Ortadoğu ülkelerinin turizm talebine konu olabilecek konuma ve şartlara sahip bulunmaktadır.

1990 yılında, ilimiz deniz kapılarından giren yabancı turist sayısı 20.321 iken, bu sayı 1991 yılında 3.015, 1992 yılında 5.700, 1993 yılında 4.967, 1994 yılında 5.994, 1995 yılında ise 4.947 olmuştur.

1995 yılında ilimiz deniz gümrüklerinden giren yabancı turist sayısında geçen yıla göre %17.4 oranında düşüş olduğu anlaşılmaktadır.

Deniz sınır kapılarımızdan 1995 yılında giriş yapan yabancı turistlerin, %19.2'si Mersin, %71.0'ı Taşucu, %9.8'i ise Anamur limanlarından giriş yapmıştır.

1995 Yılında İçel İli Deniz Sınır Kapılarından Giriş Çıkış Yapanlar.
İçel sınır kapılarından giriş çıkış yapanların %88.8'i yerli, %11.2'si ise yabancı uyrukludur. 1995 yılında İçel sınır kapılarından giriş çıkış yapanlar da geçen yıla göre düşüş olduğu görülmektedir.

Şehrimizdeki Turistik Tesislerde geceleyen Turist sayısı.
1995 yılında şehrimizdeki turistik tesislerde geceleyen turist sayısı 108.959 yabancı, 276.965 Türk olmak üzere toplam 385.924'dür. Bu sayılar 1994 yılında 59.868 yabancı, 223.878'i Türk olmak üzere toplam 283.746 idi.

1995'de şehrimizde geceleyen yabancı turist sayısının geçen yıla göre %81.9, Türk ziyaretçilerde ise %23.7 oranında artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Genel olarak şehrimizde geceleyen turist sayısındaki artış oranı ise %41.1'dir.

Konaklama Tesisleri
A- Turistik Belgeli olanlar

Faal Olanlar

Şehrimizdeki turistik belgeli faal konaklama tesislerinde bulunan Oda sayısı 1.622, yatak sayısı 3.403'dür. Ayrıca, Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı ilçelerindeki belgeli tesislerde 977 oda ve 1.949 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

İlimizdeki inşaa halindeki yatırım belgeli konaklama tesislerinin yatak kapasitesi olarak %17.9'u Mersin, %3.9'u Tarsus, %13.4'dü Erdemli, %44.4'ü Silifke, %8.3'ü Bozyazı, %11.8'i Anamur ilçelerimizdedir.

İlimizin Turizm Yapısı ve Alınması Gereken Tedbirler.
İlimiz yılda 300 gün güneşi, 108 Km'ye varan ve yer yer tabii koylarla süslenmiş sahil bantı, önemli arkeolojik değerleri ve tabii güzellikleri, kara, deniz, hava ulaşımı ve ortadoğu ülkelerine açılmasıyla turizm sektöründe önemli bir konuma sahiptir.

Muğla'dan sonra 328 Km'lik kıyı şeridi (108 Km'si doğal sahillerden oluşmaktadır.) ile çok uzun kıyı bandına, turistik ve kültürel zenginliklere sahip olmasına rağmen ne yazıkki turizm alanında yeterli gelişmeyi gösterememiştir.

Tarih boyunca, eski Mısır ve Roma İmparatorluğu'nca güzel iklimi dolayısıyla sayfiye yeri olarak kullanılan Mersin bu tarihten gelen önemli özelliğini günümüzde değerlendirmede çok geç kalmıştır.

Ön Asya, Avrupa, Afrika gibi kıtalardaki eski medeniyetler kendilerine yeni bereketli yurtlar ve yeni sayfiye yerleri arama devresinde Mersin'i seçmişlerdir. Bugünkü ekonomik gelişmesini tamamlamış Batı ve Uzakdoğu Ülkeleri, turistik gezilerine Akdeniz'i almakta ancak, ulaşım yetersizliği nedeniyle Mersin turizm alanında geri kalmışlığını kıramamaktadır.

Bununla beraber son yıllarda gerek yasal, gerekse fiziksel olarak yapılan çalışmalar, ilimizdeki turizm sektörünün de olumlu gelişmelere sahne olacak nitelikte çalışmalardır.

Yöremizdeki zengin turizm potansiyelinin farkında olan Turizm Bakanlığı, son yıllarda bölgemizde turistik planlama çalışmaları yaparak İçel'i de Antalya-İzmir kıyı bandında olduğu gibi turistik bir yoğunluğa ulaştırmak için bazı önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Yaklaşık dört yıl önce yürürlüğe konulan ve ilimiz batı bölgesini içeren "Batı İçel Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı" ve plan içinde yer alan turizm merkezleri ile Erdemli-Mersin kıyı bandının turizm alanı olarak ilan edilmesi bu çalışmaların en önemlileridir.

Bu düzenlemeler sonunda; kıyının gelişigüzel kullanımı engellenerek planda öngörülen esaslara göre yapılaşmalar ve kullanımlar ortaya çıkacaktır. Bölgemizde kara ve deniz ulaşımı mevcut olup, yeterli değildir. Antalya-Anamur-Silifke karayolunun son derece virajlı oluşu, Antalya-Kapadokya yol güzergahının yöremizden geçirilmesini ister istemez engellemektedir.

Yörenin tarihi ve arkeolojik değerleri yanında, müzeler, yöresel festivalleri, düzenlenen özel günleri ve yöresel el sanatları bakımından çok zengindir. Yukarıda sıralanan hususlar çerçevesinde genel bir değerlendirme yapıldığında yörenin turizm potansiyelinin yüksek olduğu, buna karşın bu potansiyelin yeterince değerlendirilmediği, bir takım alt yapı (karayolu ve havayolu) eksikliklerinin yöre turizmine girişimi azalttığı görülmektedir.

Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 26.12.1988 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Batı İçel Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı Erdemli-Limonlu Belediye sınırlarından başlamakta, Anamur-Kaladran'a kadar uzanan sahil bandını kapsamaktadır. Bu plan içinde toplam 1.933.000 hektar alan turizm alanı ve günübirlik turizm alanı olarak ayrılmış bulunmaktadır. Ayrıca, 9.4.1989 tarih ve 20144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 89/13900 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin-Melleç, Mersin-Ortaburun, Mersin-Ovacık, Mersin-Kargıcık turizm merkezleri olarak bu plan içerisinde kalmaktadır.

Bölgede Taşucu Limanı'nın bulunuşu ve bu limanın dışa açılan bir kapı olması nedeni ile Taşucu-Girne, Mersin-Magosa feribot seferleri yerli ve yabancı turizmin gelişmesi açısından yöremizin bir avantajıdır. Bu liman dışında Anamur iskelesi, Aydıncık ve Bozyazı balıkçı barınakları da belirtilebilir.

1982 yılından beri yöremizde kıyı bandında yeralan köylerde ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi çalışmaları yapılmış, Erdemli-Silifke-Aydıncık-Bozyazı-Anamur ilçelerimizde iyi, temiz ve ucuz yatak kapasitesi yaratılmıştır. Ayrıca Mersin Turizm Müdürlüğü'nce şehrimizin belirli yerlerinde Belediye ile işbirliği yapılarak ışıklı şehir levhaları konulmuş, ilimizi tanıtan İngilizce ve Türkçe resimli İçel Kitabı ile il envanteri basılmıştır.

Yukarıda açıklanan hususlar yörenin turizm potansiyelini açık olarak yansıtmaktadır. Ancak, bu turizm potansiyelinin bilinçli olarak kullanılması ve yöreye turist akımının sağlanması için kara-deniz yolu ulaştırmacılığı yanında havayolu ulaştırmacılığı da büyük önem taşımaktadır. Yöremizdeki Anamur - Taşucu-Mersin denizyolu ıslah ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Bir yörede genel ulaşım sistemi varsa, bir turist akımından söz edilebilir. Bir yörenin turist akımını, ulaşabileceği noktaları, sistemin taşıma kapasitesi ile hızı tayin eder. Ulaştırma tüm sistemlerin yararlandığı bir kaynaktır. Turizmde ulaştırma, vazgeçilmez bir sektördür. Onun için ulaştırma ile turizm sektörü organik bir bağımlılık içindedir.

Mersin, sahip olduğu hemen her konudaki zengin potansiyel değerler nedeni ile ülkemizin gelişmeye elverişli bir yöresidir. Kısa tarihine rağmen gerek sosyal, gerekse ekonomik alanda önemli mesafeler almıştır. Bu olumlu gelişmelere sahip olduğu kültürel ve turistik zenginliklere rağmen turizm alanındaki geri kalmışlığını bir türlü kıramamıştır. Akdenizin temiz kalmış bu yöresinin dışa dönük turizme açılmamasının en önemli nedeni, turizme dönük bir uluslararsı havalimanına sahip olamayışımızdır. Ancak, 22 Ekim 1994 günü kentimizi ziyaret eden zamanın Başbakanının, Mersin yakınlarında bir havalimanı yapılmasına karar verdiğini duyurmaları önemli bir gelişmedir. Mersin yakınlarında yapılacak bir havalimanı bölge turizminin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Bu oluşumun hayata geçirilmesi için, Oda olarak gerekli girişimler sürdürülmektedir. Mersin-Adana arasına yapılacak bir havalimanı, büyük turizm potansiyeline sahip Antalya ve Kapadokya'nın Mersin üzerinden birbirine bağlanmasını sağlayacaktır. Havaalanının faaliyete geçmesi ile bugüne kadar yerli ve yabancı turistler ile muhatap olan yöre insanı ve tesisler bundan böyle daha uzun süre konaklamalara imkan sağlıyacaktır.

Şehrimizde, uluslararası üne sahip Mersin Hilton ve Merit Otellerinin açılışı büyük bir canlılık yaratmıştır ve turizmimizin gelişmesinde de önemli bir etken olacaktır.

İlimizde, son yıllarda yayla ve deniz turizmi önemli bir gelişim süreci yaşamaktadır. Deniz kıyısı ve yaylalarda ikinci konut yapımı hız kazanmıştır. Bu konutların akılcı bir yöntemle devre mülk, devre tatil, pansiyonculuk şeklinde işletilmesi şehrimizdeki turizm hareketini canlandırabilir.

Göksu Deltası'nın özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesi, buradaki doğal güzelliklerin korunması, plansız yapılaşmanın önlenmesi, nesli tükenmekte olan su kaplumbalarının koruma altına alınmasını önemli ve olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyor ve bu tip önlemlerin yaygınlaştırılmasının gereğine inanıyoruz.

Mersin-Silifke karayolunun otoban haline getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması ve bir an önce bitirilmesi bölgede yapılacak turları kolaylaştıracaktır. Ayrıca Mersin-Antalya otoyolunun en kısa sürede gerçekleşmesi bölgemize turizm akışını hızlandırması bakımından fevkalade önemlidir.

İlimiz, dağ ve av turizmine uygun coğrafik bir yapıya sahiptir. Toros Dağları'nda varlığı bilinen dağ keçisi ve yaban domuzu avcılığı geliştirilebilir ve önemli bir döviz gelir kaynağı olabilir.

İlimiz kıyı turizminin yanında doğal güzellikleri bakımından çok elverişli dağ turizmi alanlarına da sahiptir. Bu iki turizm alanı organizasyon ve ulaşım açısından birlikte ele alınmalı, deniz ve güneşten yararlanmak isteyen kesimle tabii güzellikler ve dağ havasından yararlanmak isteyenlere, birlikte hizmet vermenin yolları aranmalıdır. Toros dağlarında halen varlıklarını sürdüren göçebe kültür ve Yörük gelenekleri ve bu alanlarda yapılan geleneksel şenlikler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Kış aylarında Torosların üzerinde karların uzun süre kalması, bilhassa Aslanköy ve Çamlıyayla ilçesi sınırlarında kayak turizmi geliştirilmesi Mersin Turizm Müdürlüğünce gündeme getirilmiştir. Bu projenin geliştirilmesi, Bölgemiz turizmine yeni bir dinamizm getirebilir.

Turizm sektörünün en önemli ihtiyaçlarından olan kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için, yeni girişimler yapılmalı, mevcut eğitim ve öğretim kurumları geliştirilmeli ve destek verilmelidir.

Hiç yorum yok: